Informació Legal i Condicions Generals d’ús de la Web

1. Informació General

El present avís legal (d’ara en endavant, «l’Avís Legal») regula l’ús del servei del portal d’Internet «www.italler.com» (d’ara en endavant, el «Portal») que l’empresa Taller d´Imatges Xavi Mañosa posa a disposició dels usuaris d’Internet.

2. Condicions Generals d’ús de la web

2. 1. Informació general

L’ús de la pàgina web www.italler.com atribueix la condició d’usuari de la pàgina (en endavant, l'»Usuari») i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a l’esmentada pàgina web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina Web, ja que aquell pot patir modificacions.

L’ús de certs serveis oferts als Usuaris a través de la pàgina web està sotmès a condicions particulars pròpies (en endavant, les «Condicions Particulars») que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització dels serveis nomenats més amunt, l’Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.

Taller d´Imatges Xavi Mañosa l’informa que l’accés i l’ús de la pàgina web www.italler.com i de tots els subdominis i directoris que s’hi inclouen (d’ara en endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis que a través seu es puguin obtindre, estan subjectes als termes que s’estipulen en aquest Avís Legal. Per això, si les consideracions que s’hi detallen no són de la vostra conformitat, preguem no feu ús del Portal, ja que qualsevol ús d’aquest o dels serveis que s’hi inclouen implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Portal té com a objecte promocionar les fotografies, exposicions, activitats que realitza i els serveis que presta Taller d´Imatges Xavi Mañosa, per la qual cosa la informació que s’hi conté té com a objectiu principal informar l’Usuari sobre aquests serveis oferts, constituint, si és el cas, una mera invitació a contractar, però mai una oferta vinculant.

Taller d´Imatges Xavi Mañosa es reserva el dret de realitzar canvis en el Portal sense previ avís, amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o el seu disseny. Els continguts del Portal s’actualitzen periòdicament amb la finalitat de mostrar i comunicar els darrers projectes o bé els projectes més significatius.

2. 2. Caràcter gratuït i utilització del portal

L’ús del Portal de Taller d´Imatges Xavi Mañosa té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant això, alguns dels Serveis subministrats per Taller d´Imatges Xavi Mañosa a través del Portal poden estar subjectes al pagament d’un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars.

2.3. Registre d’Usuari

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, Taller d´Imatges Xavi Mañosa condiciona la utilització d’alguns dels Serveis a l’emplenament previ del corresponent registre d’Usuari. L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el mateix servei o en les Condicions Particulars que el regulen.

2.4. Obligació de fer un ús correcte del Portal, dels Serveis i dels Continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal, els Serveis i els Continguts posats a disposició dels Usuaris en el Portal de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars d’alguns Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’han posat en coneixement seu, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Serveis i/o dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, dels equips informàtics o dels documents, arxius i qualsevol classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking o pirateria informàtica) de Taller d´Imatges Xavi Mañosa, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Taller d´Imatges Xavi Mañosa es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials pertinents contra els Usuaris que violin o infringeixin el compromís indicat en el paràgraf precedent.

2.5. Links o hiperenllaços

És possible que Taller d´Imatges Xavi Mañosa us faciliti l’accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del vostre interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-vos la recerca dels recursos que us puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Taller d´Imatges Xavi Mañosa, ni Taller d´Imatges Xavi Mañosa en fa una revisió dels continguts i, per això, no se’n pot fer responsable, com tampoc del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o de l’ús.

No es permetrà l’enllaç de cap pàgina web o d’una adreça de correu electrònic al Portal, excepte amb l’autorització expressa per escrit de Xavi Mañosa. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les condicions següents: (a) únicament podran realitzar-se enllaços amb la Home Page o pàgina principal d’aquesta web; (b) el mer establiment de l’enllaç no suposarà l’existència de cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Xavi Mañosa respecte de la pàgina que realitza l’enllaç.

En qualsevol moment, Xavi Mañosa podrà retirar l’autorització mencionada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de Xavi Mañosa.

2.6. Marcs

Taller d´Imatges Xavi Mañosa prohibeix expressament a tercers que apliquin marcs o la utilització de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, la configuració original o els continguts del seu Portal.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i de Propietat Industrial

La totalitat d’aquest Portal es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals relatives a propietat intel·lectual. Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, les marques, les fotografies, els dibuixos i la resta de signes distintius que hi apareixen, pertanyen a l´autor i propietari del contingut Xavi Mañosa, que també és el titular de tots els drets d’explotació i comunicació pública relatius a aquest Portal i de totes les obres fotogràfiques que hi són incloses, que estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Tots els continguts del Portal estan igualment protegits pels drets de propietat intel·lectual de Xavi Mañosa o de tercers. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga queda totalment prohibida (excepte la descàrrega temporal feta del lloc web al disc dur del ordinador del usuari o als servidors proxy) llevat que mediï expressa autorització de Xavi Mañosa o que aquest ús es produeixi estrictament en els termes derivats de la contractació dels serveis oferts a través del Portal. Xavi Mañosa es reserva el dret a exercir les accions judicials que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

4. Responsabilitats

Ús del Portal: L’accés al Portal i l’ús correcte de la informació continguda són responsabilitat de qui realitzi aquestes accions, no sent responsable Taller d´Imatges Xavi Mañosa per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que se’n pugui fer per part de l’Usuari.

Utilització dels continguts: Taller d´Imatges Xavi Mañosa facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, Taller d´Imatges Xavi Mañosa no assumeix cap responsabilitat respecte a l’ús o l’accés que realitzin els Usuaris fora de l’àmbit a què es dirigeix el Portal, la responsabilitat final del qual recaurà sempre sobre l’Usuari. L’Usuari que actuï contra la imatge, el nom o la trajectoria de Taller d´Imatges Xavi Mañosa, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, marques, fotografies, logos o continguts del Portal, serà responsable davant de Taller d´Imatges Xavi Mañosa de la seva actuació. Per tant, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir o intentar obtenir informacions, logos, música, imatges, dibuixos, marques, arxius de so i qualsevol altre material sonor i/o gràfic accessible a través del Portal emprant per a això mecanismes diferents dels indicats en el present Avís Legal i en el Portal.

Virus: Taller d´Imatges Xavi Mañosa es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per a intentar garantir a l’Usuari l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements semblants en el seu Portal i servidor. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, Taller d´Imatges Xavi Mañosa no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, Taller d´Imatges Xavi Mañosa no serà responsable dels danys que poguessin produir a l’Usuari.

Fallades tecnològiques: Taller d´Imatges Xavi Mañosa realitzarà els seus millors esforços perquè el Portal no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels serveis que conté i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Taller d´Imatges Xavi Mañosa.

Errors en la contractació: en el cas que l’Usuari cometi algun error en la introducció de les dades necessàries, per a dur a terme contacte, contractació o compra, atès que es produeix per mitjà de l’enviament en un missatge d’un codi alfanumèric, l’Usuari no rebrà cap servei, sense que això impliqui cap responsabilitat per a Taller d´Imatges Xavi Mañosa.

5. Llei Aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola i els tribunals de Granollers.